NBP vs RFID
KIlka godzin temu dorwa?em newsa ?e NBP postanowi?o wreszcie co? zrobi? z wciskaniem ludziom na si?? kart zbli?eniowych.

O ile nie lubi? regulacji rz?dowych, bo zwykle ograniczaj? nasz? wolno??, to czasami paradoksalnie regulacje zwi?kszaj? nasz? wolno??. Tak akurat jest w przypadku kart zbli?eniowych. Pomimo do?c sporej grupy ludzi nie ?ycz?cych sobie uszcz??liwiania kartami zbli?eniowymi na si??, banki zmówi?y si?, ?e wcisn? nam wszystkim karty zbli?eniowe.

Na szcz??cie od  czerwca A.D. 2013 Rada ds. Systemu P?atniczego która jest organem doradczym przy Zarz?dzie NBP wyda?a bankom zalecenia dotycz?ce kart zbli?eniowych. Oto one:

  • zarówno wydawca karty jak i klient mia? mo?liwo?? zarz?dzania funkcj? zbli?eniow? poprzez jej wy??czenie/w??czenie.
  • Je?li powy?sze nie b?dzie technicznie mo?liwe, klient powinien mie? mo?liwo?? uzyskania karty bez funkcji zbli?eniowej. 
  • Karta zbli?eniowa powinna by? wysy?ana do klienta jako nieaktywna.
  • Wydawca karty p?atniczej z funkcj? zbli?eniow? powinien otwarcie informowa?, ?e istnieje ryzyko przekroczenia dost?pnego salda rachunku i kart? trzeba starannie chroni?. 
  • Trzeba podnosi? ?wiadomo?? klientów i innych podmiotów odno?nie cech kart zbli?eniowych.
  • Trzeba ograniczy? odpowiedzialno?? klienta za nieautoryzowane transakcje do kwoty 50 euro, je?li bank wdro?y? wspomniane rekomendacje, lub ca?kowicie wykluczy? odpowiedzialno?? klienta, je?li bank tych rekomendacji nie wdro?y?.

Trzeba przyzna?, ?e jak dla mnie to krok w dobr? stron?, zw?aszcza w obliczu traktowania przez banki ?wiadomego zagro?e? klienta jak kosmit?, lub conajmniej paranoika. Tym bardziej raduje fakt, ?e w przypadku niezastosowania si? do wytycznych, NBP przejdzie od zalece? do legislacji i wtedy mozliwe, ?e co? si? zmieni na polu walki z RFID.

Poczekamy, zobaczymy...