Mein Kampf mit Karten - moja walka z kartami

Wst?p

Wczoraj z okazji zbli?aj?cego si? ko?ca wa?no?ci mojej starej karty, otrzyma?em  zapakowan? w standardow? kopert? o standardowych proporcjach typowych dla koperty wysy?anej do mnie przez BZWBK. Juz od paru miesi?cy s?ysza?em o wciskaniu na si?? przez banki kart z technologi? NFC. Mia?em jednak nadziej?, ?e mój bank nie da si? zwie?? pustym obietnicom zabezpiecze?.

NFC - Near Field Comminication - komunikacja bliskiego zasi?gu jest odmian? RFID stosowan? w kartach p?atniczych i smartfonach do autoryzacji p?atno?ci zgodnych z systemami Visa i MasterCard. Obiecywane przez producenta 10cm zasi?gu jest warto?ci? dotycz?c? standardowej anteny zamontowanej z typowym terminalu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, ?eby zmontowa? anten? ?api?ca sygna? z odleg?o?ci 250cm  lub wi?kszej - to tylko kwestia anteny i jako?ci wzmacniacza, a to ju? praktycznie krok ku zdalnej inwigilacji..?eby tego by?o ma?o, wydawcy kart pokpili totalnie filozofi? zabezpiecze? jako takich. O ile karty mo?na uzna? za w miar? zabezpieczone, o tyle sama karta zapewnia transakcje bezstykowe bez ?adnej autoryzacji do limitu 50 PLN, co w przypadku terminali dzia?ajcych w trybie ofline, oznacza: bez kontaktu z bankiem,czyli ze bank nic nie wie o jakichkolwiek limitach, do pierwszego kontaktu terminalu z bankiem. ?eby by?o ?mieszniej, pomimo zapewnie? wydawców, transmisja jest w?a?ciwie nieszyfrowana, bo nie chce im si? inwestowa? w nadmierne zabezpieczenia  wi?c ka?de CBA czy inne ABW mo?e sobie spokojnie ciebie ?ledzi? znaj?c tylko numer twojej karty, nawet je?li nie u?ywasz jej w sklepie, a tylko nosisz przy sobie.

Generalnie nie mam nic przeciwko nowinkom czy nawet p?atno?ciom zbli?eniowym, ale pod warunkiem, ?e s? opcjonalne, a nie narzuconemi przez bank lub producenta kart p?atniczych.

W dalszych cz??ciach znajdziesz metody walki z NWO na polu RFID i NFC


W banku

 Poniewa? mia?em jeszcze troch? czasu, ?eby zajrze? do banku, postanowi?em pogada? z miejscowym doradc?. Od razu na dzie?dobry powiedzia?em, z? nie chc? technologii RFID w karcie. Konsultanka za bardzo nie wiedzia?a, o co biega, wi?c przeszed?em na bankow? nomenklatur? i dopiero wtedy, jak us?ysza?a ?e chodzi mi o p?atno?ci zbli?eniowe, mogli?my zacz?? dyskusj?. Na pocz?tek spyta?em, czy nie da si? uzyska? karty bez p?atno?ci zbli?eniiowych Niestety jej odpowied? by?a przecz?ca Przy okazji powiedzia?em ?e nie ?ycz? sobie p?atno?ci zbli?eniowych w karcie kredytowej, bo uwa?am to za dziur? w zabezpieczeniach. Ona mi mówi na to, ?e to jest jak najbardziej bezpieczne. Ja jej na to, ?e skoro dla p?atno?ci zbli?eniowych nie ma pinu, to mozna spokojnie wyci?gn?c kasior? po kawa?ku, ile si? jej chce tylko wyci?gn?c. Ona mnie pocieszy?a, ?e niby jest ubezpieczenie karty, Ja jej na to: ubezpieczenie na ?ycie nie przywróci ?ycia zmar?ego, tak jak ubezpiecznie karty przywraca kasior? dopiero po znacznym czasie i ci?zkiej walce z ubezpieczalni?, rachunkami, ewentualnymi sklepami, w których z?odziej zap?aci? kart? itd.

Poza tym zawsze jeszcze pozostaje uci?? antenk? dziurkaczem, lub no?yczkami. Ona naiwnie mi wciska ciemnot?, ?e uk?ad karty jest roz?o?ony na ce?ej karcie i nie b?dzie dzia?a? karta jako ca?e urz?dzenie. Ja do niej: a za?o?y si? pani?

Po tych przebojach postanowi?em wróci? do domu, zw?aszcza, ?e  ju? wybi?a 18:00

Szukanie anteny

O ile wymiana karty na drodze klient-wydawca jest conajmniej trudna, jesli nie niemozliwa, o tyle znalezienie anteny okaza?o si? wyj?tkowo proste. Wystarczy prze?wietli? kart? laserem lub jasn? diod? LED, ?eby zobaczy?, jak dok?adnie biegnie antenka. Jakie? by?o moje zdziwienie, gdy okaza?o si?, ?e mied? u?yta w antence jest.. pó?prze?roczysta! Oczekiwa?em cienia antenki w ?wietle przechodz?cym, a znalaz?em pomara?czow? ?cie?k?, w miejscu tej?e!

Usuwanie NFC

 Usuwanie opcji p?atno?ci zbli?eniowej sprowadza si? do przeci?cia antenki tak, ?eby przesta?a kontaktowa?. Niektórzy z rozp?du dziurkuj? chip. Ja jednak nie polecam tego rozwi?zania, bo bankomat mo?e wtedy odrzuca? kart?. Nie polecam równie? przecinania karty no?ykiem, bo wystaj?ca kraw?d? karty mo?e spowodowa? zablokowanie karty w bankmacie na zasadzie blokady mechanicznej (po prostu karta mo?e si? zaklinowa?).Osobi?cie polecam potraktowanie karty dziurkaczem. Zrobiony otwór wygl?da ca?kiem zno?nie, a szansa zablokowania karty na dziurce zrobionej ostrym dziurkaczem jest niemal zerowa.

 

Testy

Do testów karty po od??czeniu NFC u?y?em bankomatu, sklepu ?abka i Czytnika w Rossmanie.

  1. Test bankomatowy pozwoli? mi zweryfikowa? poprawne dzia?anie srebrnego chipa (na z?otko ju? ?a?uj? kasy) i karty jako takiej - zaliczony
  2. Próba zap?acenia zbli?eniowego w ?abce zako?czona niepowodzeniem, zadzia?a?o za to stykowo - zaliczony
  3. Próba zap?acenia zbli?eniowego w Rossmanie zako?czona równie? niepowodzeniem, podczas gdy stykowo by?o wszystko ok - zaliczony.
Zmieniony ( 07.10.2013. )